REGULAMIN
 1. Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” na podstawie § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze”, art. 33 ust. 1 Statutu PTTK oraz Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów uchwalonego przez ZG PTTK powołuje komisję programową pod nazwą: „Komisja Ochrony Przyrody”, zwaną dalej w niniejszym Regulaminie: „Komisja”.
 2. Komisja jest fachowym organem doradczym Zarządu Oddziału; skupia instruktorów ochrony przyrody oraz inne osoby uprawiające różne rodzaje turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, w szczególności zajmujące się przyrodą i ochroną środowiska przyrodniczego, posiadające odpowiednie kwalifikacje i (albo) doświadczenie oraz zainteresowania tą dziedziną, delegowane przez koła i kluby PTTK.
 3. Celem działania Komisji jest realizacja zadań wynikających z dokumentów programowych PTTK, w tym Krajowej Narady Aktywu Ochrony Przyrody PTTK, dokumentów KOP ZG PTTK, uchwał Zjazdu Oddziału PTTK „Mazowsze” oraz programów przyjmowanych przez Zarząd Oddziału w tym zakresie, a w szczególności:
  a) udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej kołom i klubom zrzeszonym w Oddziale, motywowanie ich do organizacji różnorodnych działań związanych z przyrodą i jej ochroną;
  b) organizowanie i prowadzenie wycieczek przyrodniczych i innych imprez programowych Oddziału w tej dziedzinie oraz opracowywanie rocznego kalendarza imprez;
  c) gromadzenie i zapoznawanie się z opracowanymi i wydawanymi materiałami szkoleniowymi, informacyjnymi i popularyzatorskimi dotyczącymi przyrody i jej ochrony;
  d) planowanie i organizowanie szkoleń oraz zdobywanie uprawnień instruktora ochrony przyrody oraz opiekuna przyrody dla potrzeb Oddziału oraz kół i klubów;
  e) popularyzacja idei zdobywania Odznaki „Turysta-Przyrodnik”, „Tropiciel Przyrody” i innych odznak turystycznych oraz odznak krajoznawczych, w szczególności związanych z przyrodą i jej ochroną;
  f) organizacja działalności Referatu Weryfikacyjnego Odznaki „Turysta-Przyrodnik” powołanego w Oddziale;
  g) uczestnictwo członków Komisji w seminariach i konferencjach związanych z tematyką ochrony przyrody oraz w Ogólnopolskich Zlotach Turystów Przyrodników organizowanych przez KOP ZG PTTK i upoważnione oddziały PTTK i innych imprezach z tej dziedziny;
  h) współpraca z innymi komisjami turystyki kwalifikowanej i krajoznawczymi Oddziału oraz ogniwami PTTK i innymi organizacjami działającymi w zakresie ochrony przyrody (w szczególności na terenie Mazowsza);
  i) przygotowywanie i redagowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych na temat ochrony przyrody, sprawozdań z odbytych imprez i innych tekstów z zakresu działalności Komisji, przeznaczonych w szczególności dla kół i klubów;
  j) prowadzenie ewidencji instruktorów ochrony przyrody i opiekunów przyrody Oddziału PTTK;
  k) podejmowanie innych zadań zlecanych przez Zarząd Oddziału oraz wynikających z dokumentów programowych PTTK;
  l) zgłaszanie wniosków, dezyderatów – zgodnie z kompetencjami statutowymi, tworzenie opinii i prezentowanie stanowisk nt. stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony na obszarze działania Komisji etc.;
  m) propagowanie poszanowania środowiska przyrodniczego i kultury turystycznej.
 4. Pracami Komisji kieruje Prezydium Komisji w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. Prezydium zostaje wybrane spośród wszystkich członków Komisji na Zebraniu Plenarnym. Uchwały Prezydium Komisji podejmowane są większością głosów. Zebrania Komisji są protokołowane, zaś dokumentacja jej działalności jest przechowywana w biurze Zarządu Oddziału PTTK.
 5. Komisja ma prawo zapraszać do realizacji swoich celów, projektów, zamierzeń inne osoby, zainteresowane jej działalnością, w szczególności opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych z terenu działania Oddziału, a także osoby niebędące członkami PTTK.
 6. Komisja może tworzyć zespoły problemowe do realizacji określonych zadań. Członkami zespołów mogą być także osoby niebędące członkami Komisji.
 7. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 8. Środki finansowe, potrzebne do sprawnego funkcjonowania Komisji oraz realizacji celów wymienionych w pkt. 3, pochodzą z następujących źródeł:
  - z budżetu Zarządu Oddziału PTTK „Mazowsze” (na realizację zaakceptowanych przez Zarząd Oddziału programów opracowanych przez Komisję);
  - z dofinansowania ZG PTTK;
  - z dotacji celowych organów samorządowych;
  - z innych źródeł.
 9. Komisja może używać pieczęci podłużnej o treści: „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” Komisja Ochrony Przyrody” z danymi teleadresowymi.
 10. Komisja mieści się w siedzibie Oddziału PTTK „Mazowsze”. Obsługę kancelaryjną Komisji, niezbędną do realizacji zadań, zapewnia Biuro Oddziału PTTK „Mazowsze”.
 11. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK, Regulaminu Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK i innych dokumentów programowych PTTK i zgodnie z § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze” podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

Regulamin został przyjęty na oddziałowym zebraniu turystów przyrodników 1.06.2017 i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” w dniu 26.06.2017 r. uchwałą nr 9/XVII/2017.

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i daj się zabrać na wyprawy dalekie i bliskie.

PTTK Oddział Mazowsze

ul. Senatorska 11; 00-075 Warszawa

tel.: (22) 629 39 47, 627 13 38

fax: (22) 627 13 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Otwarte od poniedziałku do piątku
       w godzinach 10.00-18.00