REGULAMIN
 1. Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” na podstawie § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze” oraz art. 33 ust. 1 Statutu PTTK powołuje komisję programową pod nazwą: „Komisja Fotografii Krajoznawczej”, zwaną dalej w niniejszym Regulaminie: „Komisja”.
 2. Komisja jest fachowym organem doradczym Zarządu Oddziału; skupia miłośników fotografii krajoznawczej, Instruktorów Krajoznawstwa, oraz inne osoby, w szczególności uprawiające krajoznawstwo, posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje turystyczne, delegowane przez koła i kluby PTTK.
 3. Celem działania Komisji jest realizacja zadań wynikających z dokumentów programowych PTTK, dokumentów i materiałów opracowanych prze Komisję Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK, Uchwały Zjazdu Oddziału PTTK „Mazowsze” oraz programów przyjmowanych przez Zarząd Oddziału w zakresie krajoznawstwa, a w szczególności:
  1) aktywizowanie zainteresowania tworzeniem dokumentacji fotograficznej będącej kronikarskim zapisem działalności i wydarzeń w życiu kół i klubów oraz Oddziału;
  2) dokumentowanie wszelkich wydarzeń i stanów w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa;
  3) akcentowanie znaczenia fotografii krajoznawczej jako:
  a) dokumentu przydatnego dla wszystkich ogniw PTTK w działalności programowej, popularyzacyjnej i dokumentacyjnej,
  b) materiału do wykorzystania dla celów ilustracyjnych w wydawnictwach i popularyzacji, również internetowej,
  c) materiału pomocnego w szkoleniach, źródła do badań i opracowań historycznych, do zajęć uczestników imprez turystycznych, kształcącego w zagadnieniach nie tylko czysto techniczno-dokumentacyjnych, ale także w zakresie historii kultury i estetyki.
  4) popularyzowanie fotografii krajoznawczej i jej roli jako dokumentu obrazowego przez inicjowanie i organizowanie konkursów fotograficznych, wystaw, plenerów  i wydawnictw,
  5) gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji fotograficznej z przeszłości stanowiącej wartość archiwalną i artystyczną w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
  6) zachęcanie do uprawiania fotografii krajoznawczej,
  7) propagowanie zdobywania odznak fotografii krajoznawczej,
  8) organizowanie różnych form szkolenia dla miłośników fotografii w celu przygotowania kadry posiadającej niezbędny poziom wiedzy, kandydatów na instruktorów fotografii PTTK;
  9) organizowanie seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką fotografii krajoznawczej;
  10) opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich;
  11) utrzymywanie kontaktów z Komisją Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK oraz komisjami oddziałowymi w szczególności działających na Mazowszu a także innymi organizacjami działającymi w tej dziedzinie w celu wymiany doświadczeń i organizacji wspólnych przedsięwzięć.
 4. Komisja swą działalność realizuje w oparciu o roczny plan pracy przyjęty na zebraniu Komisji.
 5. Pracami Komisji kieruje Prezydium Komisji w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. Prezydium zostaje wybrane spośród wszystkich członków Komisji na Zebraniu Plenarnym. Uchwały Komisji podejmowane są większością głosów.
 6. Komisja ma prawo zapraszać do realizacji swoich celów, projektów, zamierzeń inne osoby, zainteresowane jej działalnością, w szczególności opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych z terenu działania Oddziału, a także osoby niebędące członkami PTTK.
 7. Komisja może tworzyć zespoły problemowe do realizacji określonych zadań. Członkami zespołów mogą być także osoby niebędące członkami Komisji.
 8. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy do roku.
 9. Środki finansowe potrzebne do sprawnego funkcjonowania Komisji oraz realizacji celów wymienionych w pkt. 3 pochodzą z następujących źródeł:
  - z budżetu Zarządu Oddziału PTTK „Mazowsze” (na realizację zaakceptowanych przez Zarząd Oddziału programów opracowanych przez Komisję);
  - z dofinansowania ZG PTTK;
  - z dotacji celowych organów samorządowych;
  - ze sponsoringu i z innych źródeł.
 10. Komisja może używać pieczęci podłużnej o treści: „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” Komisja Krajoznawcza” z danymi teleadresowymi.
 11. Komisja mieści się w siedzibie Oddziału PTTK „Mazowsze”. Obsługę kancelaryjną Komisji, niezbędną do realizacji zadań, zapewnia Biuro Oddziału PTTK „Mazowsze”.
 12. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK oraz Regulaminu Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK i zgodnie z § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze” podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

Regulamin został przyjęty na oddziałowym zebraniu fotografów-krajoznawców w dniu 22 czerwca 2017 i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 uchwałą nr 11/XVII/2017.

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i daj się zabrać na wyprawy dalekie i bliskie.

PTTK Oddział Mazowsze

ul. Senatorska 11; 00-075 Warszawa

tel.: (22) 629 39 47, 627 13 38

fax: (22) 627 13 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Otwarte od poniedziałku do piątku
       w godzinach 10.00-18.00