REGULAMIN
 1. Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” na podstawie § 28 Statutu Oddziału powołuje komisję pod nazwą Komisja Turystyki Pieszej zwaną dalej Komisją.
 2. Komisja jest organem fachowym Oddziału skupiającym przodowników turystyki pieszej oraz inne osoby, w szczególności uprawiające turystykę pieszą, posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, delegowane przez koła i kluby.
 3. Celem działania Komisji jest realizacja zadań wynikających z dokumentów programowych PTTK, w tym Uchwały Zjazdu Oddziału PTTK „Mazowsze” oraz programów przyjmowanych przez Zarząd Oddziału w zakresie turystyki pieszej, a w szczególności:
  a. inspirowanie i udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej kołom i klubom zrzeszonym w Oddziale;
  b. uczestnictwo w programowaniu i organizacji imprez programowych Oddziału w dziedzinie turystyki pieszej;
  c. planowanie i organizowanie szkoleń oraz zdobywania i rozszerzania uprawnień kadry przodowników turystyki pieszej i znakarzy szlaków nizinnych dla potrzeb Oddziału oraz kół i klubów;
  d. popularyzacja idei zdobywania OTP i innych odznak turystyki pieszej oraz odznak krajoznawczych, a w szczególności Mazowieckiej Odznaki Krajoznawczej i Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej;
  e. podejmowanie inicjatyw opracowania i wprowadzenia nowych odznak turystyki pieszej;
  f. zapewnienie właściwego działania Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Turystyki Pieszej PTTK powołanego w Oddziale;
  g. współpraca z innymi komisjami turystyki kwalifikowanej i krajoznawczymi oraz z ogniwami PTTK działającymi na terenie Mazowsza w zakresie turystyki pieszej;
  h. przygotowywanie i redagowanie materiałów informacyjnych na temat turystyki pieszej oraz działalności Komisji przeznaczonych w szczególności dla kół i klubów;
  i. prowadzenie ewidencji kadry programowej Oddziału w zakresie działania Komisji;
  j. podejmowanie innych zadań zlecanych przez Zarząd Oddziału oraz wynikających z dokumentów programowych ZG PTTK.
 4. Pracami Komisji kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, wybrane z grona Komisji.
 5. Komisja ma prawo zapraszać do udziału w poszczególnych swych działaniach inne osoby niebędące członkami Komisji, ale zainteresowane jej działalnością, w szczególności opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych z terenu działania Oddziału, a także niebędące członkami PTTK.
 6. Komisja może powoływać ze swego grona zespoły robocze dla realizacji określonych zadań. Członkami zespołów mogą być także osoby niebędące członkami Komisji.
 7. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 8. Komisja działa w oparciu o środki materialne będące w dyspozycji Oddziału na podstawie odpowiednich programów opracowanych przez Komisję i zaakceptowanych przez Zarząd Oddziału a także inne środki uzyskane w postaci dotacji lub dofinansowania udzielonego przez ZG PTTK, organy samorządu i inne instytucje.
 9. Komisja może używać pieczęci podłużnej o treści: „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” Komisja Turystyki Pieszej” z danymi teleadresowymi.
 10. Siedzibą Komisji jest siedziba Oddziału. Obsługę biurową Komisji w niezbędnym zakresie zapewnia Biuro Oddziału.
 11. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK i zgodnie z § 28 Statutu Oddziału PTTK „Mazowsze” podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

Regulamin przyjęty na oddziałowym zebraniu turystów pieszych w dniu 31.05.2017 i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” w dniu 26.06.2017 Uchwałą Nr 7/XVII/2017.

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i daj się zabrać na wyprawy dalekie i bliskie.

PTTK Oddział Mazowsze

ul. Senatorska 11; 00-075 Warszawa

tel.: (22) 629 39 47, 627 13 38

fax: (22) 627 13 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Otwarte od poniedziałku do piątku
       w godzinach 10.00-18.00